NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo
Her har du havna: HOVEDSIDA > FORSKJELLIG > Index > NOF Aust-Agder

Fugleobservasjonsnorge skal samles til ett rike!

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) samlet alle sine faunistiske komiteér og sine sentralstyre- og landsstyrerepresentanter i Trondheim 26.-28. oktober 2007 for å stake ut den framtidige kursen til foreningens faunistiske arbeid. Undertegnede deltok fra Aust-Agder.

NOFs leder Alv Ottar Folkestad åpnet møtehelgen på Hell (!) Hotell
NOFs leder Alv Ottar Folkestad åpnet møtehelgen på Hell (!) Hotell

NOFs medlemmer over det ganske land legger hvert år ned mye tid og krefter på å samle inn observasjoner av fugler fra ulike lokaliteter. Denne kunnskapen er selve ryggraden i NOF og gjør at vi blir tatt på alvor som en aktør med faglig tyngde på mange felter i miljø- og arealplanleggingsdebatten av myndighetene og andre parter. Det er viktig at det verdifulle materialet vi besitter også blir behandlet og presentert på en fornuftig måte slik at det kommer til nytte.

I dag samles observasjonene på en rekke nettsteder hos fylkesavdelinger og andre aktører. For de som skal prøve å systematisere dem slik at de for eksempel kan brukes til å dokumentere variasjon i forekomsten til arter og viktigheten av fuglelokaliteter, så er det et svært tidkrevende og ofte frustrerende arbeid.

På møtet presenterte Johan Nilsson det svenske systemet Svalan ( www.artportalen.se/birds ) som Svensk Ornitologisk Forening (SOF) med Johan Nilsson i hovedrollen, har vært svært delaktig i å utvikle. Alle observasjonene fra hele Sverige legges inn på dette ene nettstedet. Andre observasjonssteder ble lagt ned, dog ikke uten protester, men det har gått seg til. Et viktig moment er at de innlagte observasjonene sendes tilbake til de respektive fylkesavdelingenes egne hjemmesider og vises der som i dag. Svalan er brukervennlig samtidig som det gir både den som legger inn data og den som skal bruke dataene mange spennende muligheter. Det blir blant annet svært tidsbesparende å lage rapporter. Nettstedet har fått en voldsom respons i Sverige siden oppstarten i år 2000 og hadde i 2006 8150 rapportører. I 2005 ble 1,9 mill registreringer lagt inn og i 2006 var det steget til 2,9 mill. Tallet fortsetter å stige i 2007. Nettstedet er blant de 10 mest besøkte i Sverige og hadde 20 mill treff i 2006. I år havner det trolig rundt 25. mill treff. De er nå i gang med å gjennomgå konseptet for å forbedre det ytterligere, så snart kommer den tredje versjonen.

Målet må være å få til et enhetlig rapportsystem lik den svenske Svalan slik at dette kan forenkle det frivillige arbeidet som legges ned av de mange komiteene både sentralt i NOF og i hvert fylke. Samtidig må vi brukere være i sentrum og føle tilhørighet til våre egne observasjoner. Blant annet må vi kunne hente fram tidligere observasjoner som vi har lagt inn og ha muligheten til å presentere dem på ulike måter.

Etter planen skal den tilsvarende versjonen av svenskenes Svalan være klar til bruk i Norge allerede i mai 2008. Det er den norske Artsdatabanken som har ansvaret for å få nettstedet opp å gå, mens NOF som den av de potensielle brukerorganisasjonene med størst medlemsmasse, har en viktig rolle å spille som pådriver og rådgiver for at konseptet blir realisert etter planen og ikke minst for at det skal svare til forventningene. Også andre organisasjoner er involvert, for det skal også gå an å legge inn funn av insekter, andre dyr, planter og sopp på den samme nettsiden.

NOF må gå noen runder med Artsdatabanken for å få avklart forholdet rundt eierskapet til observasjoner som legges inn, og hvordan informasjon om sjeldne og truete arter skal behandles (eks. hønsehauk, hubro, kongeørn). Men uansett er det selvfølgelig den som legger inn en observasjon som selv bestemmer hvor mye informasjon om funnet som skal komme med. Problemet er at jo mindre informasjon som følger med en informasjon, jo mindre verdifull blir den i forvaltningssammenheng så det er viktig at løsningen her blir konstruktiv til beste for fuglefaunaen.

Svenskene har lykkes til de grader så hvorfor skal ikke også vi greie det!

Jan Helge Kjøstvedt