NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo
Her har du havna: HOVEDSIDA > FORSKJELLIG > Index > NOF Aust-Agder

Pressemelding:

Fuglelivet grundig kartlagt i Aust-Agder

Arendal: En database med innpå 25 000 fugleobservasjoner ble 6. januar 2009 oversendt til Fylkesmannen fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Aust-Agder. Vårt fylke er det eneste i Norge som har gjennomført to "atlas"- kartlegginger av fuglelivet. Godt kjennskap til hva som finnes i naturen er på mange måter nyttig for forvaltningen.

Aust-Agder ble delt inn i kvadrater på 5x5 km, og målet var å påvise flest mulig fuglearter hekkende innen hver av de rundt 400 rutene i perioden 1995- 2004. Prosjektleder Roald Bengtson har i samarbeid med over 150 deltakere utført feltarbeidet.

De fleste feltmedarbeiderne er medlemmer av den ovennevnte fugleforeningen i Aust-Agder, og blant dem er den ivrige feltsliteren Arvid Johnsen fra Fevik som har vært med på mer enn 7000 av observasjonene. Prosjektlederen selv, Roald Bengtson, har vært med på godt over 5000, og har i tillegg besøkt samtlige ruter. Kurt Selås bidro med rundt 3500. Dataene er bearbeidet sammen med Christian Steel.

Prosjektet har gitt oss mye ny viten om fuglenes forekomst i Aust-Agder, både fordi vi har oppdaget en del som tidligere trolig var oversett og fordi det faktisk har skjedd forandringer. Eksempelvis har arter som hubro, fiskemåke og makrellterne gått dramatisk tilbake. Grågås, fiskeørn, ærfugl, vintererle og pilfink har derimot hatt en stor fremgang. Storskarv, hvitkinngås, trane og fjellerke ble påvist hekkende for første gang innen fylkesgrensene. Fasan hekker trolig ikke lenger, men den lille forekomsten for rundt 30 år siden hadde opphav i utsettinger og rømte individer. Tyvjo er heller ikke påvist hekkende i perioden 1995-2004, og teist hekker trolig med kun 1-5 par. Begge de sistnevnte arter har imidlertid hekket svært fåtallig i fylket så langt tilbake som vi kjenner til.

Vi kan regne med at det årlig hekker kanskje rundt 170 fuglearter i Aust- Agder. Fylket har et rikt fugleliv på grunn av den geografiske plasseringen og en stor variasjon i naturkvaliteter. Folk som bor i fylket, og ikke minst den kommunale forvaltningen, har et stort ansvar for å ta vare på naturens rikdommer. Samtidig har selvfølgelig også forhold utenfor Aust- Agder stor betydning, ikke minst for trekkfugler.

En detaljert sluttrapport med oversikt for hver rute og utbredelseskart for de over 180 fugleartene som hekker eller kanskje hekker i fylket er under utarbeidelse. Forrige atlas-prosjekt ble avsluttet med en stor rapport i 1988, og det er nå langt på vei mulig å sammenligne tilstanden den gang med nå.

Det er av mange grunner viktig og interessant med oversikt over hva som finnes av planter og dyr ulike steder. Kjennskap til en arts forekomst, sammen med kunnskap om blant annet hvilke krav arten har til livsmiljø, er viktige forutsetninger for oppegående forvaltning.

Videre kan viten om arters tilbakegang og fremgang også gi informasjon om livsvilkårene for vi mennesker. Da fuglearter som vandrefalken og gulspurven gikk sterkt tilbake for flere tiår siden, var det hovedsakelig på grunn av giftige stoffer (DDT, PCB, kvikksølv) som også er farlige for mennesker. Forekomst av fugler og andre levende skapninger sier noe om hvordan vi forvalter våre arealer, og om hvordan forandringer - "naturlige" som menneskeskapte - angående blant annet klima påvirker naturen. Fugler er relativt enkle å studere og kartlegge, og egner seg vanligvis godt som indikatorer og varselklokker.


Kontaktpersoner for pressen:
- Prosjektleder Roald Bengtson, r-bengts@online.no
- Leder i NOF avd. Aust-Agder, Rune Skåland, rune.skaaland@c2i.net, tlf. 92 88 61 44