Arter observert på Listaturen 14.09-16.09.18

1.smålom
2.horndykker
3.dvergdykker
4.toppdykker
5.havsule
6.storskarv
7.toppskarv
8.gråhegre
9.knoppsvane
10.kortnebbgås
11.grågås
12.gravand
13.stokkand
14.stjertand
15.skjeand
16.brunnakke
17.krikkand
18.toppand
19.ærfugl
20.svartand
21.sjøorre
22.kvinand
23.siland
24.havørn
25.fiskeørn
26.sivhauk
27.myrhauk
28.steppehauk
29.musvåk
30.spurvehauk
31.hønsehauk
32.tårnfalk
33.vandrefalk
34.dvergfalk
35.vannrikse
36.sivhøne
37.tjeld
38.sandlo
39.tundralo
40.heilo
41.vipe
42.polarsnipe
43.sandløper
44.steinvender
45.myrsnipe
46.dvergsnipe
47.strandsnipe
48.rødstilk
49.sotsnipe
50.gluttsnipe
51.lappspove
52.storspove
53.enkeltbekkasin
54.brushane
55.FLEKKSNIPE
56.fiskemåke
57.gråmåke
58.sildemåke
59.svartbak
60.(makrell?)terne
61.skogdue
62.ringdue
63.tyrkerdue
64.kattugle
65.svartspett
66.sanglerke
67.sandsvale
68.låvesvale
69.taksvale
70.skjærpiplerke
71.heipiplerke
72.trepiplerke
73.linerle
74.gulerle
75.vintererle
76.gjerdesmett
77.jernspurv
78.rødstrupe
79.rødstjert
80.steinskvett
81.buskskvett
82.svarttrost
83.munk
84.løvsanger
85.gransanger
86.fuglekonge
87.kjøttmeis
88.svartmeis
89.blåmeis
90.toppmeis
91.skjære
92.kaie
93.kråke
94.ravn
95.stær
96.rosenstær
97.gråspurv
98.pilfink
99.bokfink
100.bjørkefink
101.tornirisk
102.gråsisik
103.stillits
104.grønnfink
105.grønnsisik
106.grankorsnebb
107.sivspurv
108.gulspurv