Vellykka årsmøteekskursjon til Tromlingene 7. april!

Arne Heggland

Ni av årsmøtets over 20 deltakere hadde satt av søndagen til feltornitologiske utskeielser. Kl. 0730 møtte vi fiskeren Godtfred Andersen på Skare og satte ut over et stille hav! Regnværet fra natta hadde trekt over og vi fikk pent vær hele dagen. Været la nok ikke forholdene maksimalt til rette for fugletrekk, til det var det kanskje litt for kaldt. Men vi var godt kledt og fikk noen fine timer her ute blant rullestein og einerbusker.

Rett etter at vi gjorde strandhogg, kom det en tårnfalk seilende forbi - kanskje den som har overvintret her ute? Noen av de første fuglene som tiltrakk seg vår oppmerksomhet (utenom tårnfalken....) var noen tornirisker som stadig virret rundt i de tette einerkrattene. Etterhvert klarte vi å få et og annet eksemplar inn i teleskopøyet, og de fleste fikk finstudert denne vakre, lille finkefuglen. Heipiplerke vartet opp med spillflukt over grasbakkene på øya og ble behørig studert i teleskop. Bestemmelse av heipip/trepip ble diskutert, men sistnevnte art var ennå ikke ankommet som trekkfugl til vårt distrikt. Stadig var det trekklyder å høre i lufta over oss; sanglerker, linerler, jernspurver, sivspurv, stær og en og annen finkefugl passerte, men i små antall. Vi ble stående ganske lenge på toppen av rullesteinsrøysa med fin utsikt både utover åpent hav og innover gruntvannsområdene på innsiden av søndre Tromlingen. Flere hundre ærfugl fristet tilværelsen på utsiden, og en og annen havelle holdt ærfuglene med selskap. Ytterligere 11 haveller trakk forbi og det gjorde også 6 alkefugler. Noen toppskarver passerte, men teleskop måtte til for å kunne se artstypiske kjennetegn tydelig. Ellers observerte vi bl.a. storlom og storspove som trakk over åpent hav.

Sandloen holdt oss med selskap det meste av dagen. For det meste så vi arten da den fløy rundt i spillflukt, men av og til klarte vi å "spotte" et sandlohode som stakk opp blant alle rullesteinshodene.

Det lave tidevannet hadde blottlagt store mudderbanker på innsiden av Tromlingene. En stor flokk med tjeld (over 40 stykker) og 9 gravender gjorde seg bemerket. Rødstilk og noen flere sandloer søkte også føde her. Vi beveget oss etterhvert sørover til den søndre delene av Tromlingene, og besiktiget de tradisjonelle hekkeplassene for Gravand, i sandbakke under noen einerbusker. Det var også andre som hadde også vært ute å kontrollert hekkeplassen - noen utydelige minkspor sto avtegnet i sanden.....

Medbrakt matpakke ble fortært i sola før vi snudde og ruslet tilbake. Undertegnede noterte ned de siste observasjonene, trodde jeg.... men 20 meter før båten fikk landkjenning i Skare viste en hunnfarget myrhauk seg i nord, danset lett ut over havet og forsvant bak Tromlingene.....

Artsliste for turen - totalt 43 arter:

Storlom
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Knoppsvane
Grågås
Gravand
Stokkand
Ærfugl
Svartand
Havelle
Kvinand
Siland
Laksand
Myrhauk
Tårnfalk
Musvåk
Tjeld
Sandlo
Vipe
Rødstilk
Storspove
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Lomvi (+ ubetstemte alkefugler)
Sanglerke
Skjærpiplerke
Heipiplerke
Linerle
Jernspurv
Sivspurv
Steinskvett
Gråtrost
Svarttrost
Kråke
Stær
Bokfink
Tornirisk
Gråsisik
Grønnfink
Grønnsisik